Ricoh14

Ricoh GRv1, Ricoh GRD, Ricoh GR. London, Hyde Park