Ricoh vs Ricoh vs Ricoh

The battle of Ricoh: Ricoh GR1v, Ricoh GRD (8.1), Ricoh GR (CMOS)